Akademis

20 Contoh Soal Bahasa Sunda Kelas 1 SD Semester 1 dan Kunci Jawaban

Berikut ini adalah contoh soal Bahasa Sunda kelas 1 SD/MI semester 1 (ganjil) yang dapat digunakan untuk pembelajaran sebelum waktu ujian tiba.

A. Berilah tanda silang (x) didepan huruf a,b,c didepan jawaban yang benar !

1. Bakat ku tunduh sigana mah, Agus … sare.
A. Gek
B. Jol
C. Dug

Jawaban: C

2. Ibu nyayur bayem nganggo…
A. Bawang beureum
B. Koneng
C. Asem

Jawaban: A

3. huntu kudu di…
A. Kosok
B. Ruru
C. Pencet

Jawaban: A

4. Aa teh budak nu …
A. kedul
B. bangor
C. apik

Jawaban: C

5. Teh Sinta melak kembang dina…
A. dreum
B. pot
C. baskom

Jawaban: B

6. Kecap mata ngandung … vokal
A. hiji
B. dua
C. tilu

Jawaban: B

7. Mata mah gunana pikeun…
A. ningali
B. molototan
C. peureum

Jawaban: A

8. Hurup konsonan dina kecap sakola nyaéta …
A. s – a – l
B. a – o – a
C. s – k – l

Jawaban: C

9. Sangkan teu kutuan buuk téh kudu rajin
A. dicaian
B. disemir
C. diangir

Jawaban: C

10. Soca abi aya dua. Soca lemesna tina kecap…
A. panon
B. irung
C. baham

Jawaban: A

11. Salian rékét, badminton sok ngagunakeun…
A. bal
B. kok
C. karanjang

Jawaban: B

12. … abdi dudi
A. kelas
B. wasta
C. lembur

Jawaban: B

13. ulah sok dahar anu …
A. amis
B. lada
C. pait

Jawaban: B

14. saban poé pék urus sakujur …
A. badan
B. leungeun
C. huntu

Jawaban: A

15. Urang kudu sakola sangkan…
A. Pinter
B. Bodo
C. Sare

Jawaban: A

16. … Irwan angkat ka Bandung?
A. Dimana
B. Saha
C. Iraha

Jawaban: C

17. … Ratih nyimpen sendok?
A. Saha
B. Naon
C. Dimana

Jawaban: C

18. … nu cicing di bumi pak RW?
A. Iraha
B. Dimana
C. Saha

Jawaban: C

19. masak mah biasana di …
A. tepas
B. dapur
C. kamar

Jawaban: B

20. … nu rek miluan kemping?

A. Saha
B. Iraha
C. Naon

Jawaban: A

Lengkepan Titik-titik Di Handap Ieu Ku Kecap Nu Merenah !

1 Hurup konsonan dina kecap baham aya …
2. Lemesna kecap mata nyaéta ….
3. Upama rék diajar urang kudu … heula
4. Anggota badan nu sok dipaké pikeun ngambuan bau nyaéta …
5. Dudi rajin ngosok huntu maké …
6. Tuliskeun hurup vocal anu aya dina kecap Sampéan !
7. Gunana cepil pikeun naon ?
8. Tuliskeun tilu conto kadaharan tradisional sunda !
9. Ngarah beresih upama mandi kudu kumaha waé ?
10. Naha mandi kudu maké sabun…

Adblock Detected

Harap Matikan Ad Blocker :)