Pendidikan

10 Pengertian Peribahasa Menurut Para Ahli

Peribahasa adalah ungkapan atau kalimat-kalimat ringkas atau padat‚ tetapi mengandung makna luas yang berisi perbandingan perumpamaan, nasihat, prinsip hidup, dan aturan tingkah laku.

Pengertian Peribahasa Menurut Para Ahli

Berikut ini adalah beberapa pengertian peribahasa menurut para ahli, antara lain:

1. Kridalaksana (1982: 131)

Pengertian peribahasa adalah atau penggalan kalimat yang telah baku bentuk, makna dan fungsinya dalam masyarakat bersifat turun temurun, dipergunakan untuk menghiaskan karangan atau percakapan, penguat maksud karangan, pemberi nasihat, pengajaran, atau pedoman hidup, yang bertujuan untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat agar mau bertindak dan berperilaku yang sesuai dengan norma atau kesopanan setempat.

2. Kosasih (2012: 18)

Peribahasa adalah kalimat atau kelompok perkataan yang tetap susunan dan biasanya mengiaskan sesuatu maksud tertentu. Dalam khasanah sastra klasik, peribahasa merupakan salah satu jenis karya sastra yang masih dapat dijumpai dalam kehidupan masyarakat sekarang.

3. Danandjaja (1982: 29-30)

Dalam kajian kontek folklore berpendapat peribahasa adalah istilah lain untuk menyebutkan ungkapan tradisional.

4. Patmo dalam Pulungan (2013: 3)

Peribahasa merupakan tuturan tradisional yang bersifat tetap pemakaiannya mengandung makna kias, tidak mengandung makna simile.

5. Waridah (2014)

Peribahasa adalah kalimat atau kelompok kata yang tetap susunannya dan mengandung satu maksud tertentu.

6. Sudaryat (2009:89)

Peribahasa adalah idiom berbentuk kalimat, yang susunannya tetap dan menunjukkan perlambangan kehidupan. Peribahasa itu meliputi: pepatah, perumpamaan, dan pameo.

7. KBBI

Peribahasa adalah kelompok kata atau kalimat yang tetap susunannya, biasanya mengiaskan maksud tertentu (dalam peribahasa termasuk juga bidal, ungkapan, perumpamaan).

8. Wijaya (2010:3)

Peribahasa adalah suatu kiasan bahasa yang berupa kalimat atau kelompok kata yang bersifat padat, ringkas dan berisi tentang norma, nilai, nasihat, perbandingan, perumpamaan, prinsip dan aturan tingkah laku.

9. Pateda (2010:230)

Menjelaskan bahwa peribahasa adalah kelompok kata atau kalimat yang tetap susunannya dan biasanya mengiaskan maksud tertentu (dalam peribahasa termasuk juga bidal, perumpamaan, ungkapan).

10. Tarigan (2009:148)

Juga mengelompokkan peribahasa menjadi tiga jenis, yaitu pepatah, perumpamaan, dan ungkapan.

x

Adblock Detected

Harap Matikan Ad Blocker